OZLT - OVS na dodávku mostového žeriavu 21.6.2010 - 9.7.2010

1 ks mostového jednonosníkového žeriavu

21.6.2010 - 9.7.2010

Lesy SR, š.p. Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž v zmysle Obchodného zákonníka v platnom znení podľa paragrafov 281 až 288

na dodávku 1 ks mostového jednonosníkového žeriavu podperného s mačkou nosnosti 3200kg

Bližšie podrobnosti sú v prílohe

files/OZ/lesTechniky/Dok2.doc