Verejno obchodná súťaž OZ Prešov

Lesy SR, š.p., OZ Prešov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku služieb v lesníckych činnostiach na rok 2010

Lesy SR, š.p., OZ Prešov

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku služieb v lesníckych činnostiach na rok 2010.
Predmet súťaže: Dodávka služieb v pestovnej činnosti na lesných správach OZ Prešov.
Súťažné návrhy treba doručiť na Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6 , 080 01 Prešov
v termíne do 21.1.2010 do 14: 00 hod.
Podklady k predmetu súťaže si môžu uchádzači vyzdvihnúť na nižšie uvedených lesných správach
Kontakt:
1, Lesy SR, š.p.Lesná správa Hrabušice, Hlavná 198, 053 15 Hrabušice
Kontaktná osoba: Ing. Ján Kašpárek, t.č. +421 908 992 827 
2, Lesy SR š.p., Lesnáspráva Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 19, 052 01 Spišská Nová Ves.
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kukura, t.č. +421 905 713 084
3, Lesy SR š.p.,Lesná správa Spišské Podhradie, Májova 8, 053 04 Spišské Podhradie
Kontaktná osoba: Ing.Martin Vanous, t.č. +421 905 707 922
Kontaktná osoba za OZ Prešov: p. Miroslav Kováč, t.č. +421 918 334 138 
Súťažné podmienky sú uverejnené na internetovej stránke Lesov SR š.p.www.lesy.sk
v dňoch 7.1.2010 – 21.1.2010

V Prešove 5.1.2010

súťažné podmienky.pdf