Výberové konanie SAP R/3

Výberové konanie pre poskytovanie konzultačných služieb pre systém SAP R/3

Vec: Výberové konanie pre poskytovanie konzultačných služieb pre systém SAP R/3.

Podmienky:

1. Obstarávateľ: Lesy SR, š.p. , GR Banská Bystrica
Námestie SNP č.8
975 66 Banská Bystrica

2. Predmet obstarávania: Predmetom je komplexné zabezpečenie podpory formou konzultačných činností, t.j. zabezpečenia konzultačných služieb a technickej podpory v oblasti systému SAP R/3, vrátane zabezpečenia jeho ďalšieho rozvoja podľa potrieb a požiadaviek obstarávateľa.

Štruktúra služieb zahŕňa najmä:

Konzultačné a implementačné služby v oblastiach:
a. poskytovanie konzultačných služieb pre moduly systému SAP R/3 - FI, FI-AA, MM, SD, CO, SEM, BW, XI/MI, BC, doprava.
b. úpravy existujúcich modulov SAP R/3 podľa požiadaviek a potrieb obstarávateľa,
c. nasadenia nových modulov systému SAP R/3.

Plné prispôsobenie nových riešení z pohľadu konkrétnych potrieb obstarávateľa a v súlade s jeho bezpečnostnou politikou.

3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Generálne riaditeľstvo Banská Bystrica, Nám SNP č.8, Banská Bystrica.