Virtualizované desktop terminály a enterprise tablety

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Predbežné oznámenie

Oznámenie o vyhlásení

Súťažné podklady s elektronickou akciou a prílohami

Vysvetlenie a doplnenie SP

Informácia o otváraní časti ponuky „Ostatné“:
Na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. 19991 - MST zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 250/2013 dňa 20.12.2013 s názvom "Virtualizované desktop terminály a enterprise tablety" oznamujeme. Že otváranie časti ponúk „Ostatné“ sa uskutoční dňa 3.2.2014