Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Pestovateľská činnosť na r. 2014-2017 OZ Šaštín výrobný celok Šaštín

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín