Lesy Slovenskej republiky štátny podnik , Odštepný závod Rimavská Sobota

Dodávka granulovanej kŕmnej zmesi pre raticovú zver na rok 2014

Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady : SP

                               Príloha 1

                               Príloha 2

                               Príloha 3

Oznámenie o otváraní častí ponúk - OSTATNÉ

Oznámenie o otváraní častí ponúk - KRITÉRIÁ

Zrušenie súťaže