OZ SEMENOLES - rašelina, substrát

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles