Dodávka kŕmnej zmesi pre raticovú zver

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Rimavská Sobota

OZ Rimavská Sobota realizoval obstarávanie – nákup tovaru verejnou súťažou formou podprahovej zákazky, s názvom „Dodávka kŕmnej zmesi pre raticovú zver“, na ktorú výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku VO č.53/2013 zo dňa 15.3.2013 pod č.4009-WYT.

Vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo 22.4.2013. víťazným uchádzačom sa stala firma:

GEMERNÁKUP, a.s., Košická cesta, 97 01 Rimavská Sobota, IČO: 31538297 s víťaznou ponukou vo výške 30.400,- € bez DPH.