Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.