Audit zabezpečenia ochrany osobných údajov a aktualizáciu odpovedajúcej dokumentácie

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na audit zabezpečenia ochrany osobných údajov a aktualizáciu odpovedajúcej dokumentácie pre LESY SR, š. p., Banská Bystrica v predpokladanej hodnote 9 650,- € bez DPH uchádzačovi Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava (prevádzka Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica).