LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

Poskytnutie služieb - prenájom priestorov, poskytnutie stravovania a ubytovania počas 2 - dňového seminára pra slovenských a maďarských lesníkov o starostlivosti o zver v chránených územiach (20. - 21.11.2013)