LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku " Vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu: Lesná cesta Selce - Píla, rekonštrukcia"