LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Odstránenie nedostatkov z revízií komínov a vykurovacích telies