LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Oprava LC Lomná - zemné práce s navážkou kameniva“