Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku - Odstránenie stavby