OZ SEMENOLES - Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Pletený HOPE úplet"

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Pletený HOPE úplet"

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohoto oznámenia zadal zákazku na nákup HOPE úpletu v hodnote 1260 € bez DPH firme JUKOS s.r.o. Bežovce ( IČO 31675042 ).