Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chaty Tri vody

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog