Lesný náučný chodník Tajch

Dňa 28.4.2008 Lesy Slovenskej republiky  štátny podnik Odštepný závod Prešov slávnostne otvoril pre širokú verejnosť lesný náučný chodník Tajch. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo za prítomnosti cisárovnej Márie Terézie a generálneho riaditeľa LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik doc. Jozefa Minďaša.

otvorenie a krst knihy história a súčasnosť na OZ Prešov.pdf

V nás lesníkoch už niekoľko rokov, čoraz viac rezonuje myšlienka oslovenia verejnosti, oslovenie človeka ako neoddeliteľnej súčasti životného prostredia, ale aj aktívneho činiteľa pri zachovávaní, pretváraní a skvalitňovaní zložitých prírodných ekosystémov.

Na náučnom chodníku Tajch nájdeme 2 trasy.

V prvom celku je náučný chodník zameraný na les a jeho funkcie, genetická hodnota existujúcich semenných zdrojov, trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov – prírode blízke hospodárenie ( objekt PRO SILVA ), zakladanie lesa, lesnícka činnosť, škola v prírode – škola bez tried so zameraním na lesnú pedagogiku bude oslovovať najmä mladšie generácie s možnosťou návštev skupín a celých školských tried.

Druhý celok, je pokračovaním prvého, jeho zameranie v komplexe expozícií je pre všetky generácie nevynímajúc ani tie mladšie a najmladšie. V ďalších expozíciách vypovedá o kategóriách lesa, chránených územiach , horninách. V ďalšom sú prezentované vodné tajchy, historické danosti územia, lom na ťažbu kameňa a lesnícka činnosť.

Lokalizácia náučného chodníka Tajch 
Odštepný závod: Prešov
Lesná správa: Hanušovce Nad Topľou
Lesný obvod: Lipníky
Okres: Prešov
K.ú.: Pavlovce ( GPS 49°3'22.78"N 21°27'24.02"E )

Geomorfologický celok: Slánske vrchy

Lesný náučný chodník Tajch
1. Časť detský náučný chodník
Základné údaje:
- Dĺžka cca 2500 m, prevýšenie 80 m, od 410 m.n.m. do 500 m.n.m
Na chodníku nájdeme:
- Minerálny prameň ( foto )
- Fauna a flóra
- Chránený prírodný výtvor „ Zárez Stravného potoka“ ( foto )
- Semenné sady ( borovica, smrekovec, javor, jaseň, brest horský ) ( foto )
- Bývalé lesné škôlky a snehová jama
- Objekt PRO SILVA a génová základňa Kráľovčík
- Škola bez tried s oddychovým miestom
- Informačné tabule: poznávanie húb, rastlín, drevín, vtákov a poľovnej zvery ( foto )
- Lesnícke technické pamiatky a lesnícka činnosť

2. Časť lesný náučný chodník 
Základné údaje:
- Dĺžka 4500 m. prevýšenie 230 m
Na chodníku nájdeme:
- Všetko z prvej časti + horská bystrina, prameň
- Fauna a flóra
- Identifikácia chránených území a prírodných zaujímavostí
- Pálenie dreveného uhlia, miliere, retortné pece ( foto )
- História vojnové zákopy
- Oddychová miesta a výhľad havraní vrch ( výhľad foto )
- A mnoho ďalšieho

 

Kolektív Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov dúfa, že návštevníkovi sprostredkujú príjemný a poučný pohľad na naše lesníctvo, ktorého cieľavedomá činnosť sa stala nástrojom, pomocou ktorého človek využíva les tak, aby sa udržala jeho podstata pre nasledujúce generácie.