Projekt obnovy lesa na OZ Košice na roky 2014 – 2015

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice