Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Vypracovanie PD na akciu - Lesná cesta Krížnica-prestavba

Vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu - Lesná cesta Krížnica-prestavba

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vzorový návrh zmluvy