Nákup kŕmneho jačmeňa pre lesnú zver

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadávania zákazky

04.1.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
zadá zákazku „Nákup kŕmneho jačmeňa pre lesnú zver“ v hodnote 12 600 € bez DPH
dodávateľovi: Miloš Rajtar, Sľažany 299, 951 71