Lesná cesta Podkopčianka – povodňové škody

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo