DPC Hôrka – Brvenice, zemné práce

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na: zemné práce na oprave DPC Hôrka - Brvenice, v predpokladanej hodnote zákazky 5380,00 € bez DPH.