AB LS Nové Mesto nad Váhom – výmena sanity, obkladov a dlažieb, oprava zdravotechniky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na stavebné práce: AB LS Nové Mesto nad Váhom, sociálne zariadenia na 1. poschodí – oprava rozvodov zdravotechniky a kanalizácie, výmena sanity vo WC, výmena obkladov a dlažieb, v predpokladanej hodnote zákazky 6 919,37 €.