Zákazka na opravu podstienky AB – OZ Žarnovica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na opravu podstienky AB – OZ Žarnovica v hodnote 1 141,49 € bez DPH uchádzačovi STAVREKO s.r.o. Hliník nad Hronom, Kamenárska 213, Hliník nad Hronom