Lesnícky deň na OZ Prešov 2019

V dňoch 23.a 24.5.2019 sa na OZ Prešov, LS Maľcov uskutočnil Lesnícky deň Pro Silva, ktorý tematicky nadviazal na podujatia z predchádzajúcich rokov, organizované v r.2014 a 2015 na LS Hanušovce v objekte Pro Silva Kráľovčík a v r. 2017 na LS Široké, v objekte Pro Silva Brezová. Základným motívom akcie bolo predstaviť hospodárenie v jedľovo bukových porastoch pohoria Čergov, posúdenie ich súčasného stavu z pohľadu zastúpenia a vitality jedle a nastavenie koncepcie pre ich prírode blízke obhospodarovanie tak, aby sa v nich zastabilizovalo dostatočné zastúpenie jedle a ich štruktúra formovala smerom k hrúbkovej a výškovej diferenciácie s perspektívou vytvárania trvalo viac etážových a výberkových porastov.  Sprievodcami akcie počas oboch dní boli pestovateľ OZ p. Miroslav Kováč a vedúci lesnej správy Maľcov Ing. Slavomír Hanko. Počas oboch dní sa na akcii zúčastnilo vyše 100 účastníkov z OZ Prešov, okrem nich predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, zástupcovia štátnej správy LH a štátnej správy ochrany prírody ako aj zástupcovia neštátnych lesníckych subjektov.

Písomný sprievodca lesníckym dňom sa otvorí tu.