LESY SR podporia Európsky olympijský festival mládeže 2021 v Banskej Bystrici

LESY SR podporia organizáciu Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 v Banskej Bystrici a poskytnú vybrané pozemky, ktoré majú v správe, mestu Banská Bystrica na odkúpenie. Na pozemkoch o celkovej výmere 17 494 m2 vyrastie nová multifunkčná športová hala pre mladých športovcov.

Na predmetných pozemkoch v správe štátneho podniku LESY SR sa nachádzajú parkoviská, chodníky a cestná zeleň.

Predaj predmetných pozemkov v správe štátneho podniku LESY SR bude realizovaný v súlade s platnou legislatívou ako odplatný prevod kúpnou zmluvou, pričom základom pre stanovenie kúpnej ceny je všeobecná hodnota majetku stanovená v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, teda znaleckým posudkom. Celková kúpna cena pozemkov je stanovená znaleckým posudkom vo výške 799 806 € a bola odsúhlasená mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložilo vláde Slovenskej republiky návrh riešenia prevodu predmetných pozemkov v správe štátneho podniku LESY SR do vlastníctva mesta Banská Bystrica na základe uznesenia z rokovania dňa 21. augusta 2019. Vláda SR návrh riešenia prevodu pozemkov odsúhlasila na rokovaní 2. októbra 2019.

LESY SR oficiálne požiadajú o udelenie súhlasu na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu do vlastníctva Mesta Banská Bystrica. Žiadosť o udelenie súhlasu následne prejde rokovaním rezortnej majetkovej komisie, ktorá je poradným orgánom ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Tlačová správa (PDF, 366 kB)