Lesopoľnohospodársky majetok Ulič definitívne patrí pod LESY SR

Banská Bystrica 29.12.2022


Dnešným podpisom delimitačných protokolov sa formálne ukončil proces zlúčenia štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič so štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič sa od 1. januára 2023 stáva novovzniknutou samostatnou organizačnou zložkou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky pod názvom Odštepný závod Ulič. 


Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM Ulič) vykonáva ako samostatný štátny podnik lesnícku a poľnohospodársku činnosť od roku 1988. Dôvodom zlúčenia LPM Ulič so štátnym podnikom LESY SR je strata ekonomickej sebestačnosti LPM Ulič, ku ktorej došlo delimitáciou lesných pozemkov v Národnom parku Poloniny v zmysle platného znenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Po perspektívnom odovzdaní správy k dvom tretinám lesných pozemkov už príjmy z realizovaných lesníckych činností v tomto podniku nedokážu v budúcnosti pokryť stratu vytváranú pri poľnohospodárskej činnosti, ktorá pozitívne formuje vidiecku krajinu a dáva veľký priestor pre udržanie zamestnanosti v tomto vidieckom regióne. 


Zlúčenie štátnych podnikov zrealizované na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) dáva nádej na zachovanie viac ako stovky pracovných miest v regióne s obmedzenými možnosťami zamestnania. Zlúčenie taktiež umožní zachovanie a rozvoj všetkých krajinotvorných činností spočívajúcich v obhospodarovaní lesných pozemkov, poľnohospodárskej pôdy, v chove hovädzieho dobytka a v produkcii mlieka. 


„Týmto aktom prišlo k naplneniu základnej povinnosti štátu, a to vytvoriť pre svojich obyvateľov priestor, v ktorom dokážu plnohodnotne žiť a pracovať na zveľaďovaní svojho kúska krajiny,“ uzatvára celý proces generálny riaditeľ LESY SR Ján Marhefka. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 619 kB)

LPM Ulič