Les v živote stredovekého človeka - pozvánka na prednášku v LDM

Prednáška Les v živote stredovekého človeka

K rozličným podobám využívania lesov na území stredovekého Slovenska

Organizátor: LESY SR, š. p. Lesnícke a drevárske múzeum

Termín:  4. máj 2023, 16.30 hod.

Miesto: Lesnícke a drevárske múzeum, Nám. SNP 22/33, Zvolen

 

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene sa o. i. venuje celoslovenskej dokumentácii lesníctva a v rámci tejto činnosti pripravilo pre verejnosť prednášku s lesníckou tematikou. Prednášať bude Pavol Hudáček, PhD., samostatný vedecký pracovník Historického ústavu SAV, ktorý láskavo vyhovel pozvaniu múzea a ktorého začiatkom mája privítame v našich priestoroch.

Prednáška bude venovaná obdobiu, v ktorom lesy patrili predovšetkým panovníkom. Ich záujem sa sústreďoval na lov a rybolov a aj keď les niekomu darovali za výnimočné služby, veľmi často sa stávalo, že právo lovu si ponechali. Panovníkom slúžili kráľovskí hájnici, ktorí nielen dozerali na lesy a rieky, ale organizovali aj kráľovské poľovačky. Tie patrili k najobľúbenejším činnostiam šľachtickej elity. Boli nielen skúškou loveckého umenia, ale aj príležitosťou na spoločenské stretnutia, ba dokonca miestom na neformálne, napr. diplomatické, rokovania.

Na území lesov vznikali dediny kráľovských služobníkov, ktorí vykonávali rozličné povinnosti pri zásobovaní kráľovského dvora alebo plnili špecifické služby súvisiace s kráľovskými poľovačkami. Dnešná sídelná štruktúra (dediny, mestá) a do veľkej miery aj podoba kultúrnej krajiny je výsledkom rozsiahleho osídľovania a neskoršieho doosídľovania okolitých lesov od 13. – 16. storočia. V tomto období sa krajina výrazne zmenila práve pričinením človeka a to odlesňovaním pri zakladaní nových dedín, pri získavaní novej ornej pôdy, lúk, pasienkov alebo v dôsledku rozsiahlej banskej činnosti. Napriek týmto „nepriaznivým“ zásahom do krajiny boli lesy pre stredovekých ľudí mimoriadne dôležité, a preto dbali o ich šetrné užívanie. Ako príklad možno použiť uprednostňovanie orezávania stromov pred výrubom alebo pravidelné využívanie lesného pasenia svíň.

Lesy boli v stredoveku jedným z najdôležitejších životných priestorov človeka a zdrojom jeho obživy. Prednáška poskytne záujemcom hodnotné informácie z tejto oblasti. Tie sú výsledkom výskumnej práce Pavla Hudáčka, PhD.

Na podujatie všetkých srdečne pozývame! 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 784 kB)

pozvánka prednáška LDM