Lesnícky deň na OZ Prešov 2020

Aj tento rok OZ Prešov zrealizoval v dňoch 7. a 8.9.2020 Lesnícky deň Pro Silva a to na Lesnej správe Malcov v jedľových bučinách Čergovského pohoria. Témou lesníckeho dňa bolo „Prírode blízke obhospodarovanie lesov v územiach NATURA 2000“.  V úvodných prezentáciách boli vysvetlené zmeny legislatívy vo vzťahu k PBOL, postupy PBOL  v traktorových a lanovkových terénoch podľa kategórii lesov a hľadala sa odpoveď na otázku, či PBOL  je vhodný spôsob obhospodarovania lesných ekosystémov v územiach NATURA 2000.

Na 6 stanovištiach v teréne boli prezentované postupy PBOL vo výchove porastov, v poraste so začínajúcou obnovou, dlhodobo rozpracovaných porastoch a na porovnanie bola ukážka v poraste po ukončení obnovy klasickými postupmi.

Sprievodcami v terénne boli vedúci LS Malcov Ing. Slavomír Hanko a poverený vedením výrobno -technického úseku Ing. Pavel Mikluš. Počas obidvoch dní sa akcie s rovnakým programom zúčastnilo takmer 120 ľudí. Vystriedali sa všetci zamestnanci lesných správ a odborní zamestnanci ústredia Odštepného závodu. Na terénnych ukážkach sa zúčastnili aj pracovníci generálneho riaditeľstva  LESOV SR, š.p. - generálny riaditeľ Ing. Matej Vigoda, poverený riadením výrobno-technického úseku Ing. Eduard Apfel a vedúci odboru HÚL a certifikácie Ing. Peter Zima. Z pozvaných hostí prišli pracovníci štátnej správy lesného hospodárstva a zástupcovia štátnej ochrany prírody na čele s riaditeľom Národného parku Slovenský Raj ako aj zástupcovia médií, ktorí o akcii informovali.

Prezentácia k problematike lesníckeho dňa tu