Lesnícky deň na OZ Prievidza 2020

Dňa 13. júla 2020 sa na OZ Prievidza, LS Duchonka, uskutočnil Lesnícky deň s témou: Prírode blízke hospodárenie v lesoch – základný predpoklad trvalo udržateľného hospodárenia. Spoluorganizátorom podujatia bolo MPRV SR, sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva, ktorej zamestnanci tvorili podstatnú časť zo 80 účastníkov, medzi ktorými boli ďalej okrem zástupcov hosťujúceho OZ aj zamestnanci GR LESOV SR, š.p., neštátnych vlastníkov lesa, štátnej správy lesného hospodárstva a ochrany prírody ako aj neštátnych ochranárskych organizácií. Najvýznamnejším účastníkom bol minister pôdohospodárstva Ing. Ján Mičovský, CSc., ktorý vo svojom sugestívnom príhovore poukázal na význam prírode blízkeho hospodárenia  a potrebu realizácie jeho postupov. Odborným garantom podujatia bol Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., ktorý na jednotlivých terénnych ukážkach dopĺňal odborný výklad sprievodcu lesníckeho dňa, vedúceho LS Duchonka Ing. Dušana Mikuša.

Prezentácia k PBH sa otvorí tu.