VZDELÁVANÍM BLIŽŠIE K PRÍRODE

Obrázok PL SK logá

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

 

Názov mikroprojektu: Vzdelávaním bližšie k prírode

Tytuł mikroprojektu: Edukacja bliższa przyrodzie

Číslo mikroprojektu / Numer mikroprojektu: INT/EB/ZA/3/III/A/0136

 

Vedúci partner/ Partner wiodący

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina

Námestie M. R. Štefánika 1

Žilina 011 45
www.lesy.sk

Partner / Partner

Nadleśnictwo Ujsoły

ul. św. Huberta 2

Ujsoły 34-371

www.ujsoly.katowice.lasy.gov.pl

 

Termín realizácie / Termin realizacji - 10-2018 – 09-2019
Celková výška mikroproj. / Całkowita wartość mikroproj. - 36 517,47
Financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja / Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju - 85 %
Štátny rozpočet/ Środki z budżetu państwa – 5 %

Vlastný vklad / Wkład własny - 10 %                          

AKTIVITY PROJEKTU

Úvodný seminár

1. edukačný seminár

2. edukačný seminár

3. edukačný seminár

4. edukačný seminár

Publikácia Vzdelávaním bližšie k prírode (PDF, 11 MB) 

Hlavný cieľ mikroprojektu

Hlavným cieľom mikroprojektu bude vzdelávanie a tým zvyšovanie úrovne vedomostí a znalostí v environmentálnej výchove pre študentov - budúcich pedagógov, pedagógov základných a stredných škôl vyučujúcich predmety s environmentálnou tematikou a celoživotné vzdelávanie širokej verejnosti – obyvateľov regiónu pôsobiacich v environmentálnej oblasti. Výstupom vzdelávania bude získanie vedomostí a zručností, ako vyučovať environmentálnu výchovu. V oblasti postojov cieľové skupiny nadobudnú schopnosť vnímania života ako najvyššej hodnoty, pochopia význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti, posilnia pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia. Získaním schopností vnímať a citlivo pristupovať k prírode, k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu sa zamedzí negatívna migrácia z pohraničných regiónov. Zároveň nadviazaním partnerstiev, nielen medzi lesnými pedagógmi, ale pedagógmi vo všeobecnosti a verejnosťou oboch strán, prispeje mikroprojekt k zníženiu rozdielov a výmene environmentálnych zručností, ako aj k zníženiu jazykovej bariéry hlavne v environmentálnej oblasti. Nezanedbateľným aspektom projektu bude taktiež zvýšenie počtu osôb zaoberajúcich sa environmentálnou problematikou, čo bude mať výrazne pozitívny vplyv na prehlbovanie, rozvíjanie a upevňovanie hodnotového systému v prospech konania k životnému prostrediu obyvateľov pohraničného územia. V neposlednej rade kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečí u všetkých cieľových skupín sústavný proces nadobúdania, vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné pre výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.

 

Głównym celem realizacji mikroprojektu

Głównym celem realizacji mikroprojektu będzie zwiększenie poziomu wiedzy w edukacji ekologicznej dla studentów - przyszłych nauczycieli, nauczycieli szkół podstawowych i średnich uczących przedmiotów z zakresu przyrody oraz edukowanie i uświadamianie społeczeństwa – mieszkańców  regionów leżących w cennych przyrodniczo  terenach. Dokształcanie i edukowanie ludzi pracujących w dziedzinie ochrony środowiska.

 

Špecifické ciele mikroprojektu

Špecifický cieľ 1: Realizácia úvodného seminára s cieľom predstavenia projektu a štyroch edukačných seminárov so zameraním na definovanie výchovno-vzdelávacích cieľov pre konkrétne tematické celky v ekologickom a environmentálnom vzdelávaní. Zameraním na prácu s dostupnými rôznymi metodickými pomôckami. Zvyšovaním atraktivity obsahu vzdelávania prostredníctvom jeho modernizácie, prepojením na prax, na každodenný život študentov a na ich záujmy a budovanie vzťahov – účelovým prekrývaním obsahu vzdelávania, v rámci jednotlivých predmetov vzdelávacích oblastí a prierezových tém a tak zvyšovať povedomie o výhodách trvalo udržateľného lesného hospodárstva, hodnotách mimo produkčnej funkcie lesa; zvyšovať pridanú hodnotu pre rozvoj vidieka; podporovať prenos poznatkov a osôb medzi vidiekom a mestami a v neposlednej miere zlepšovať vzťah k životnému prostrediu na miestnej úrovni pohraničného územia.

Špecifický cieľ 2: Vytvorenie dvojjazyčného poľsko-slovenského publikačného výstupu, ktorý bude obsahovať základné informácie – výstupy zo seminárov. Odborným garantom uvedených informácií budú certifikovaní lesní pedagógovia v danej problematike zo Slovenska a Poľska, ktorí budú viesť aj jednotlivé semináre projektu. Publikovaný bude v náklade 200 ks a taktiež bude voľne prístupný na internetových stránkach.

 

Cel szczegółowy 1:  Organizacja seminarium wprowadzającego do realizacji projektu oraz czterech warsztatów edukacyjnych koncentrujących  się na określeniu celów edukacyjnych dla poszczególnych obszarów tematycznych edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.  Praca z dostępnymi różnymi narzędziami  pomocowymi. Zwiększenie atrakcyjności treści edukacyjnych poprzez modernizację, połączenie z praktyką, budowanie wzajemnych relacji w życiu codziennym uczniów,  podniesienie świadomości na temat korzyści płynących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, wartości pozaprodukcyjnych lasu; zwiększenie wartości dodanej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich; wspieranie transferu wiedzy i ludzi między obszarami wiejskimi i miejskimi.

Cel szczegółowy 2:Opracowanie dwujęzycznej, polsko-słowackiej publikacji, która będzie zawierać podstawowe informacje – doświadczeń z  warsztatów oraz  całoroczny kalendarzem leśnika - przyrodnika. Potwierdzeniem rzetelności tego wydawnictwa będą leśni pedagodzy  ze Słowacji i  Polski , którzy będą prowadzić warsztaty. Wydawnictwo będzie opublikowane w nakładzie 200 egzemplarzy oraz ogólnodostępne, zamieszczone na stronie internetowej. 

 

Cezhraničný dopad

Cezhraničnosť projektu spočíva v snahe o vyrovnanie rozdielov znalostí a praktických skúseností v oblasti vzdelávania environmentálnej výchovy medzi poľskou a slovenskou stranou. Poskytnutím "Know-how" poľských certifikovaných lesných pedagógov, ich kooperácia vo vzdelávacom procese a uvedením ich do praxe, vyústi do vyrovnania rozdielov a odovzdávania skúseností medzi oboma stranami. Nemenej dôležitým cezhraničným efektom bude nadviazanie kontaktov nielen medzi odbornými certifikovanými pedagógmi z oblasti environmentálnej oblasti, ale aj nadviazanie kontaktov medzi pedagógmi stredných škôl, študentmi ale aj širokou verejnosťou. Čo bude mať za následok aj odstraňovanie jazykovej bariéry vo všeobecnosti, ale aj v odbornej terminológii environmentálnej oblasti. Rozšíri okruh a formu vzdelávacích osnov prierezových predmetov zaoberajúcich sa environmentálnou problematikou vyučujúcich na stredných školách. Budúcim pedagógom umožní nový pohľad a možnosti využívania edukačných pomôcok v rámci vyučovacieho procesu s cieľom udržať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné pre výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti, so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.

 

Wpływ transgraniczny

Transgraniczny projekt stara się o wyrównanie różnic w wiedzy i praktycznych doświadczeniach w temacie edukacji przyrodniczej między polską a słowacką stroną.

Dostarczenie wiedzy przez  polskich  leśnych pedagogów,   współpraca   w  zakresie przepływu  doświadczeń i praktyk edukacyjnych co pozwoli na wyrównanie różnic miedzy obiema stronami.

Równie ważnym transgranicznym efektem będzie nawiązanie kontaktów nie tylko między pedagogami z terenów kwalifikowanych ale również nawiązanie kontaktów między nauczycielami średnich szkół, studentami  i szerokim społeczeństwem. Będzie to miało swoje odbicie w przełamywaniu bariery językowej  ogólnej ale i w fachowej, przyrodniczej terminologii. Rozszerzy to okręg i formę edukacyjnych  programów, przekrojowych przedmiotów ukazujących przyrodniczą tematykę  w gimnazjach. Przyszłym pedagogom umożliwi nowe spojrzenie na naukę  i inne możliwości użycia pomocy edukacyjnych. W ramach edukacyjnego procesu  pozwoli utrzymać,  udoskonalić  i uzupełnić  zawodowe kompetencje potrzebne w dalszej pedagogicznej działalności. Pozwoli to na zmiany w nauczaniu w szkołach  z  tradycyjnego  na  nowoczesne

V rámci realizácie žiadateľ na vlastné náklady zrekonštruuje priestory, v ktorých bude zriadená Enviroučebňa, určená na realizáciu aktivít projektu. Zvláštnym cieľom je priviesť prírodu k ľuďom v mestách a obciach. Enviroučebňa bude "interaktívnou knihou" o lese - s cieľom dosiahnuť poznanie a pochopenie významu environmentálnej výchovy. Bude určená pre vzdelávanie pedagógov a študentov, ale aj širokej verejnosti.