Verejná obchodná súťaž na predaj majetku 21.11.2019

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj :

 • Stavby: HALA, súp. č. 2495 na pozemku KNC parc. 7792/10 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno.
 • Stavby: KLIMAT.SKLAD ŠS, súp. č. 2496 na pozemku KNC parc. 7789/29 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno.
 • Stavby: MANUPILAČNÁ HALA, súp. č. 2497 na pozemku KNC parc. 7789/28 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
 • Stavby: ROBOTNÍCKA UBYTOVŇA, súp. č. 5651 na pozemku KNC parc. 7794/1 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
 • Stavby: SKLAD UMELÝCH HNOJÍV, súp. č. 2498 na pozemku KNC parc. 7789/30 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
 • Stavby: Dažďová zdrž (vodná nádrž) na pozemku KNC parc. č. 7789/27, prevádzkový objekt pri dažďovej zdrži bez súp. č. na pozemku KNC parc. č. 7789/27, neevidované na LV, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
 • Stavby: prevádzková budova, súp. č. 43 na pozemku KNC parc. 891/3 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KNC 891/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142 m2 a pozemok KNC 891/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2 , zapísané na liste vlastníctva č. 123, katastrálne územie Opatová, okres Trenčín
 • Stavby: HÁJENKA PODHOLIE súp. č. 1001, HOSP.BUDOVA PODHOLIE súp. č. 1043 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc. č. 756, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 751 m2 , zapísané na liste vlastníctva č. 209, katastrálne územie Braväcovo, okres Brezno
 • Stavby: ADMINISTR.BUDOVA, súp. č. 140 na pozemku KN-C parc. č. 583/6 zapísaná na LV č. 1988 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc. č. 583/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 205 m2 , pozemok KN-C parc. č. 583/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 255 m2 , zapísané na liste vlastníctva č. 1988, pozemok KN-C parc. č. 583/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2, zapísaný na LV č. 3666,  katastrálne územie Krupina, okres Krupina
 • Stavby: PREVÁDZKOVÁ BUDOVA súp. č. 432 na parc. KNC č. 9105 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaná na LV č. 1988 katastrálne územie Krupina, okres Krupina
 • Stavby: REKREAČNÁ CHATA, súp. č. 550 na pozemku KN-C parc. č. 493/3 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaná na liste vlastníctva č. 542, katastrálne územie Lazisko, okres Liptovský Mikuláš
 • Pozemky: pozemok KN-C parc. č. 525/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 400 m2 , zapísané na liste vlastníctva č. 161, katastrálne územie Podolínec, okres Stará Ľubovňa
 • Stavby: HOSP.BUDOVA-MAŠTAĽ súp. č. 399 s príslušenstvom a Pozemky : pozemok KN-C parc.č. 40116/55, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 126 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1733, katastrálne územie Stará Myjava, okres Myjava
 • Stavby: UBYTOVŇA KORT, súp. č. 1107 na pozemku KN-C parc. č. 9926/2 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc. č. 9926/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 327 m2 , pozemok KN-C parc. č. 9926/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 664 m2 , zapísané na liste vlastníctva č. 1039, katastrálne územie Východná, okres Liptovský Mikuláš
 • Stavby: manipulačná chatka súp. č. 718 na pozemku KN-C parc. č. 1504/7 a Pozemky : pozemok KN-C parc.č. 1504/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 , pozemok KN-C parc. č. 1504/6, ostatné plochy o výmere 668 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 165, katastrálne územie Vígľaš, okres Detva
 • Stavby: Dom súp. č. 100 na pozemku KN-C parc. č. 274/4 a Pozemky : pozemok KN-C parc.č. 274/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 191 m2 , pozemok KN-C parc. č. 274/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 689 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 509, katastrálne územie Veľká nad Ipľom, okres Lučenec

Súťažné podmienky sú zverejnené na stránke www.lesy.sk, prípadne si súťažné podmienky navrhovatelia osobne prevezmú, alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica.

Informácie k obchodnej verejnej súťaži je možné vyžiadať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00.

Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Tomáš Lupták

                             Mobil:  +421 904 919 619

                             Tel. :     +421 48 43 44 265

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 05.12.2019 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 05.01.2020.

Prílohy na stiahnutie:

ovs-k-u-Stara-Myjava (ZIP, 902 kB)

ovs-k-u-Velka-nad-Iplom (ZIP, 975 kB)

ovs-k-u-Viglas (ZIP, 981 kB)

ovs-k-u-Bravacovo (ZIP, 751 kB)

ovs-k-u-Brezno-HALA (ZIP, 822 kB)

ovs-k-u-Brezno-KLIMAT-SKLAD (ZIP, 796 kB)

ovs-k-u-Brezno-Manipulacna-hala (ZIP, 797 kB)

ovs-k-u-Brezno-robotnicka-ubytovna (ZIP, 826 kB) 

ovs-k-u-Brezno-sklad-um-hnojiv (ZIP, 801 kB) 

ovs-k-u-Brezno-vodna-nadrz (ZIP, 616 kB) 

ovs-k-u-Krupina-Lesovna (ZIP, 795 kB) 

ovs-k-u-Krupina (ZIP, 812 kB) 

ovs-k-u-Lazisko (ZIP, 783 kB) 

ovs-k-u-Opatova (ZIP, 818 kB) 

ovs-k-u-Podolinec (ZIP, 920 kB) 

ovs-k-u-Vychodna (ZIP, 835 kB)