Verejná obchodná súťaž na predaj majetku 9.4.2019

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku.
  • Stavby: garáž  bez súp. č.  na  pozemku KN-C parc. č.287/32; dielňa  bez súp. č. na  pozemku KN-C parc. č.287/33; dielňa  bez súp. č. na  pozemku KN-C parc. č.287/4; sklad bez súp. č. na  pozemku KN-C parc. č.290/17 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 287/4, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2, pozemok KN-C parc.č. 287/5, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 604 m2, pozemok KN-C parc.č. 287/32, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, pozemok KN-C parc.č. 287/33, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 247 m2, pozemok KN-C parc.č. 290/7, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 2640 m2, pozemok KN-C parc.č. 290/17, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, katastrálne územie Stupava, okres Malacky, zapísaných na LV č. 553.
  • Stavby: trafostanica  súp. č. 1762 na  pozemku KN-C parc. č.290/14; garáž  bez súp. č. na  pozemku KN-C parc. č.290/16; soc.bud.drevoskl.  bez súp. č. na  pozemku KN-C parc. č.290/18 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 290/14, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, pozemok KN-C parc.č. 290/16, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, pozemok KN-C parc.č. 290/18, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2, pozemok KN-C parc.č. 290/37, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3295 m2, katastrálne územie Stupava, okres Malacky, zapísaných na LV č. 553.
  • Stavby: Obytný dom  súp. č. 213 na  pozemku KN-C parc. č.462/7, hospodárska budova  súp. č. 320 na  pozemku KN-C parc. č.462/5,  hospodárska budova  súp. č. 321 na  pozemku KN-C parc. č.462/6  s príslušenstvom bez pozemkov katastrálne územie Ratková, okres Revúca, zapísaných na LV č. 260.
  • Stavby: Budova  súp. č. 2011 na  pozemku KN-C parc. č.5339/16, Budova  súp. č. 2011 na  pozemku KN-C parc. č.5339/17 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 5339/16, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 m2, pozemok KN-C parc.č. 5339/17, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2, pozemok KN-C parc.č. 5339/4, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 5150 m2, katastrálne územie Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, zapísaných na LV č. 721.
  • Stavba: Dom čs. 315, súp.č. 315 na pozemku KN-C parc.č. 1839/2 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 1839/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 346 m2, pozemok KN-C parc.č. 1839/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 169 m2, pozemok KN-C parc.č. 1839/3, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, zapísaných na LV č. 170
  • Pozemok: pozemok KN-C parc.č. 441/3; Ostatné plochy o výmere 944 m2, katastrálne územie Dolné Žemberovce, okres Levice, zapísanej na LV č. 86.
  • Pozemok: pozemok KN-C parc.č. 441/4; Ostatné plochy o výmere 913 m2, katastrálne územie Dolné Žemberovce, okres Levice, zapísanej na LV č. 86.

 

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

 

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Bariak

                             Mobil:  +421 918 444 143

                             Tel. :     +42148 43 44 143

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

 

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 25.04.2019 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 26.05.2019.

 

Prílohy na stiahnutie:

ovs-k-u-stupava-i.zip

ovs-k-u-stupava-ii.zip

ovs-k-u-ratkova.zip

ovs-k-u-banska-bystrica.zip

ovs-vysoka-nad-kysucou.zip

ovs3-k-u-dolne-zemberovce.zip

ovs4-k-u-dolne-zemberovce.zip