Lesnícky náučný chodník Majdán

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Majdán (PDF, 1,1 MB) 
 • Kraj: Trnavský
 • Okres: Trnava
 • Pohorie: Malé Karpaty
 • Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
 • Prístup: bus Horné Orešany, Majdánske
 • Východisko: Horné Orešany, Majdán, zastávka autobusu, GPS súradnice N 48°28'18.38" E 17°22'56.23"
 • Trasa: Horné Orešany, Majdán – Olšovský mlyn – Husí stok – križovatka Jágerská – vodná nádrž Parina – Močiar
 • Dĺžka: 5,9 km, prevýšenie 120 m
 • Čas prechodu: 3 hod.
 • Počet zastávok: 10
 • Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné, historické,
 • Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný
 • Náročnosť terénu: nenáročný
 • Nadväznosť na turistickú značku: Trasa vedie po zelenej značke a cyklotrase.
 • Rok otvorenia, garant: 2002, 2016 obnova panelov, Lesy SR, š. p., Odštepný závod Smolenice, Lesná správa Majdán,
 • Textový sprievodca: skladačka Náučný chodník Majdán (2002)
 • Kontakt: Lesy SR, š. p., Odštepný závod Smolenice, Lesná správa Majdán, tel. 033 / 5588 219, 0918  333 063
 • Aktuálny stav: Chodník je v dobrom stave.
 • Poznámka: LNCH bol doplnený a revitalizovaný v spolupráci štátneho podniku LESY SR s obcou Horné Orešany, Speleoklubom Trnava a CHKO Malé Karpaty. Väčšia časť trasy vedie po neverejnej asfaltovej ceste, posledný úsek po štrkovej ceste. Informačné panely Priehyba a Orešanská sonda sú lokalizované na zle prístupnom svahu bez smerovej šípky k opisovanému krasovému javu.
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

Názvy informačných panelov
 1. Horné Orešany a okolie
 2. Vápenka
 3. Olšovský mlyn. Lesy Slovenskej republiky, š. p
 4. Kuchynsko-orešanský kras. Horniny pod našimi nohami
 5. Husí stok. Les a voda
 6. Priepasť Priehyba
 7. Jáderka. Chránené vtáčie územie
 8. Rybáreň Parina. Chované druhy rýb
 9. Vodná nádrž Parina
 10. Orešanská sonda
ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Chodník vznikol v roku 2002 ako jeden z prvých v rámci štátneho podniku LESY SR. Postupne prešiel obnovou a rozšírením v rokoch 2006-7, 2011 a úplnou revitalizáciou v roku 2016. Slávnostné znovuotvorenie sa uskutočnilo 17.9. 2016.

Chodník začína v obci Horné Orešany pri autobusovej zastávke Majdánske. V katastrálnom území obce sa nachádza niekoľko chránených území. Predovšetkým CHKO Malé Karpaty, Prírodná rezervácia Lošonský háj, Chránený areál Všivavec a Chránené vtáčie územie Malé Karpaty patriace do sústavy Natura 2000. Medzi turistami najnavštevovanejšie lokality patria vodná nádrž Horné Orešany, prameň Husí Stok, rybáreň a vodná nádrž Parina. Náučný chodník zároveň časťou Kuchynsko-orešanského krasu, ktorý je charakteristický pestrým zastúpením takmer všetkých povrchových aj podpovrchových krasových javov. Návštevníci sa na chodníku môžu dozvedieť množstvo informácií o prírodných zaujímavostiach, historických faktoch, speleologicko-geologických špecifikách územia. Husí stok je prameň nachádzajúci sa na začiatku doliny Dolná Parina v skalnatom reliéfe Kuchynsko-orešanského krasu, tvorenom vápencom. Nad prameňom sa nachádza horizontálna jaskyňa rovnakého názvu. Lesy v okolí sú zaradené do kategórie ochranných lesov (tvorené sú najmä drevinami buk lesný, hrab obyčajný, jaseň štíhly, javor horský, dub zimný a cerový) s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy. Tunajší les je taktiež domovom voľne žijúcej poľovnej zveri jelenej, srnčej, muflonej, diviačej i danielej. Vhodný úkryt tu nachádza i líška a jazvec. Z chránených vtákov sa tu vyskytuje orol kráľovský, včelár lesný či bocian čierny. Unikátnou zastávku je Stredisko chovu rýb Parina, známe ako rybáreň Parina. Jeho história siaha až do roku 1861 a je spojená s menom grófa Mórica Pálffyho (1812 – 1897), ktorý dal na horskej bystrine Parná vybudovať sústavu rybníkov pre chov lososovitých rýb. Dnes pozostáva z 16 rybníkov, v ktorých sa chová pstruh dúhový, pstruh potočný i kapor rybničný. V blízkosti strediska sa nachádza solitér smreka obyčajného, ktorý dal vysadiť v roku 1848 gróf Móric Pálffy na počesť korunovácie cisára Františka Jozefa I. Dosahuje výšku 32 m a v tejto bukovej oblasti má okrem kultúrnej hodnoty mimoriadnu estetickú funkciu.

Vodná nádrž Parina vybudovaná v roku 1993 slúži ako zdroj vody pre nižšie položené rybníky a ako zásobáreň pitnej vody. Plní aj ochrannú funkciu, zachytáva jarné vody a prívalové letné zrážky. Jej okolie je domovom vodného vtáctva ako napr. kačica divá, volavka popolavá, bocian čierny a vyskytuje sa tu aj ondatra pižmová. Za bystrinou vidieť trasu bývalej úzkorozchodnej lesnej železnice, ktorá sa používala na dopravu dreva do chemickej továrne. Tento 11 km úsek bol daný do prevádzky okolo roku 1900 a slúžil až do roku 1960.