Lesnícky náučný chodník Park Topoľčianky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Park Topoľčiansky (PDF, 824 kB) 
 • Kraj: Nitriansky
 • Okres: Zlaté Moravce
 • Pohorie/Oblasť: Podunajská pahorkatina
 • Chránené územie: národná kultúrna pamiatka, chránená prírodná pamiatka
 • Prístup: Autobusová zastávka Topoľčianky park, Topoľčianky centrum
 • Východisko: hlavný vchod do zámockého parku, GPS súradnice N 48°25'11.21" E 18°24'45.48"
 • Trasa: vedie areálom parku po spevnených chodníkoch s miernymi stúpaniami a klesaniami
 • Dĺžka: 2,5 km,
 • Čas prechodu: 1,5 hod.
 • Počet zastávok: 6
 • Zameranie chodníka: lesnícke, ochranárske, historické, prírodno-krajinárske
 • Typ chodníka: samoobslužný, peší, letný, zimný, okružný
 • Náročnosť terénu: nenáročná, s miernymi stúpaniami a klesaniami
 • Nadväznosť na turistickú značku: trasa chodníka sa stretáva so zelenou turistickou značkou z Topoľčianok na Hrušov, zrúcaninu. Z centra Topoľčianok vedie modrá turistická značka do obce Machulince, modrá sa ďalej na Obyckých lúkach pripája na červenú značku ma Veľký Inovec
 • Rok otvorenia, garant: 2012, LESY SR, š. p. OZ Topoľčianky.
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: LESY SR, š.p., OZ Topoľčianky Parková 7, 951 93 Topoľčianky tel.: 037/ 640 3424 fax: 037/ 640 3433 email: topolcianky@lesy.sk
 • Aktuálny stav: 
 • Poznámka: chodník ponúka príjemnú prechádzku alebo rekreačný beh parkom počas celého roka
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

Názvy informačných panelov

 

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Základy zámockého parku v Topoľčiankach položil v 16. storočí majiteľ topoľčianskej pevnosti Ján Topoľčiansky Turkobijec, ale skutočnú parkovú podobu tomuto priestoru v areáli kaštieľa dali až Keglevichovci v 18. storočí. Vysadili pagaštany, bresty a jedle, park vyzdobili sentimentálnymi záhradnými doplnkami. Dnes dve storočia budovaný a starostlivo udržiavaný topoľčiansky park púta návštevníkov zbierkou javorov, cédrom libanonským, sekvojou, ginkom dvojlaločným, nádherná je aleja bukov červenolistých. K najvzácnejším stromom patrí sofora japonská v centrálnej časti parku, pred zámkom sa nachádza sekvojovec mamutí a dub letný stĺpovitý. Na základe vykonanej inventarizácie drevín bola zistená prevaha listnatých taxónov so 70% zastúpením oproti ihličnatým taxónom s 30% zastúpením. Z hľadiska vekovej štruktúry je možné konštatovať, že sa park nachádza v kulminačnom období svojho biologického rozkvetu. Napriek tomu sa vyznačuje bohatou dendrodiverzitou s existenciou 300 taxónov z ktorých sú listnáče zastúpené počtom 190 exemplárov. Topoľčiansky park je unikátnym príkladom parkovej úpravy s bohatým zastúpením vzácnych drevín zakomponovaných do voľno krajinárskeho štýlu s postupným pozvoľným prechodom do lesnej krajiny. Tento krajinársky komplex o výmere 30,65 há predstavuje lokalitu s nesmiernou prírodnou hodnotou, o čom svedčí aj jeho zaradenie. Hlavným cieľom LNCH park Topoľčianky je oboznámiť jeho návštevníkov, prostredníctvom informačných tabúľ rozmiestnených pozdĺž chodníka, s vybratými druhmi drevín, kríkov ako aj s históriou parku a významných drobných stavieb. Najzaujímavejších 71 drevín je označených tabuľkami s vedeckým a slovenským názvom. Súčasťou parku sú umelo vybudované jazierka napájané zvláštnym povrchovým systémom rozvodu vody. V parku je niekoľko záhradných stavieb oranžéria, kaplnka a záhradné sochy zhasínajúceho jeleňa, raneného diviaka a medveďa.