Lesnícky náučný chodník Sobranecké Kúpele

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Sobranecké kúpele (PDF, 929 kB) 
 • Kraj: Košický
 • Okres: Sobrance
 • Geomorfologická jednotka: Východoslovenská rovina
 • Chránené územie: nie je
 • Prístup: bus Horňa, rázcestie
 • Východisko: Horňa, rázcestie (bus zastávka pred Sobraneckými kúpeľmi pri odbočke do obce Horňa), GPS súradnice N 48°45'41.90 E 22°11'16.53
 • Trasa: Horňa, rázcestie – Sobranecké kúpele – areál bývalého kúpeľného lesoparku
 • Dĺžka: 1,8 km, prevýšenie 10 m
 • Čas prechodu: 1 hod.
 • Počet zastávok: 17
 • Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné, ochranárske, historické,
 • Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, cyklistický, celoročný
 • Náročnosť terénu: nenáročný
 • Nadväznosť na turistickú značku: nie je
 • Rok otvorenia, garant: 2011, Lesy SR, š. p., Odštepný závod Sobrance
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: Lesy SR, š. p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01  Sobrance, tel. 056/ 652 2275
 • Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.
 • Poznánka: Pre väčšie skupiny návštevníkov odbornej aj laickej verejnosti je možné vyžiadať sprievodcu alebo lesného pedagóga z Lesy SR, š. p., Odštepný závod Sobrance
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie s možnosťou využiť profesionálneho sprievodcu.

Názvy informačných panelov
 1. Lesnícky náučný chodník Sobranecké kúpele – Mapa LNCH Sobranecké kúpele
 2. Mravec lesný
 3. História Sobraneckých kúpeľov
 4. Stromy našich lesov
 5. Lesná škôlka
 6. Zvieratá našich lesov
 7. Rastliny našich lesov
 8. Vtáci našich lesov
 9. Meter dreva
 10. Mohutný dub letný
 11. Funkcie a produkty lesa
 12. Život stromov
 13. Kaplnka svätého Huberta
 14. Prosba lesa
 15. Mokrade
 16. Poľovníctvo a starostlivosť o zver
 17. Minerálny prameň
ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Lesopark v Sobraneckých kúpeľoch bol v minulosti využívaný najmä kúpeľnými hosťami, ktorí sa tu liečili takmer 700 rokov. Od roku 2004 areál kúpeľov chátral a lesopark bol značne zanedbaný. Lesníci sa rozhodli dať parku nový zmysel – vybudovať tu lesnícky náučný chodník. Duchovná autorka SOBRANECKÉ KÚPELE L e s n í c k y n á u č n ý c h o d n í k projektu Lucia Hanková, v roku 2011 zorganizovala sponzorov, miestneho pána farára i občanov z blízkeho okolia. Pomáhalo aj samotné mesto Sobrance. Každý priložil ruku k dielu a to je na chodníku vidno. Chodník je prepracovaný do najmenších detailov. Má dĺžku 1800 m, je v nadmorskej výške okolo 150 m a dá sa pohodlne prejsť pešo za pol hodiny. Jednotlivé zastávky náučného chodníka oboznámia návštevníkov s históriou a slávou Sobraneckých kúpeľov, so životom v lese a s prácou lesníkov. Za návštevu stojí miniarborétum pri lesnej škôlke. Jednu zo zastávok - novovybudovanú kaplnku sv. Huberta, pri slávnostnom otvorení chodníka požehnal pán arcibiskup. Ďalšou atrakciou je detský poľovnícky posed, ktorý slúži ako vyhliadková plošinka. V mokradi má svoje obydlie miestna kúpeľná príšerka Eliška. Stojany s informačnými tabuľami chodníka majú striešky upravené ako vtáčie búdky s vletovým otvorom zboku. Popri chodníku je označených 22 druhov drevín stĺpikmi so slovenským aj latinským názvom. Odporúčame nevynechať ochutnávku liečivej minerálnej vody na konci chodníka. Tu sa nachádza zóna určená deťom s ihriskom, altánkom, ohniskom a dreveným posedením.

Sobranecké kúpele. Bývalé kúpele severne od centra Sobraniec v severovýchodnej časti Východoslovenskej roviny so sedemstoročnou tradíciou, v istom čase známe a veľmi vyhľadávané. Najstarší doklad o nich pochádza z roku 1336, kedy sa spomínajú štyri soľné pramene v kronike michalovského grófa Sztáraya. V roku 1400 už boli Sobrance chýrnym kúpeľným mestečkom. Nový názov mestečka Sobrance vraj pochádza zo slov zobrať sa, poschádzať sa, lebo sa tu schádzali ľudia z okolia i zďaleka. V roku 1830 mali kúpele už 100 izieb a boli veľmi vyhľadávané. Prichádzali sem hostia nielen z Uhorska, ale aj z Ruska, Moldavska a Poľska. V roku 1836 dal nový majiteľ kúpeľov gróf Török postaviť nový kúpeľný dom, hlavný prameň zakryť kupolou a vzájomne ich prepojiť kolonádou. Boli to sezónne letné kúpele s 1 200 liečebnými pobytmi ročne. Na pitnú liečbu sa využívali tri pramene, z ktorých sa voda čerpala do litrových fliaš a rozvážala do celého Uhorska. Okrem pitia liečivej vody a kúpeľov sa úspešne využívali aj bahenné zábaly. Začal sa využívať aj štvrtý prameň – očný. Počas druhej svetovej vojny boli kúpele zničené. Do zrušenia prevádzky v roku 2004 kúpele väčšinou slúžili celkom úspešne na rehabilitáciu, od roku 2006 sú budovy bývalých kúpeľov v súkromnom vlastníctve a chátrajú.

Lesopark v Sobraneckých kúpeľoch. V minulosti bol hojne využívaný najmä kúpeľnými hosťami. Od roku 2004 areál kúpeľov chátral a lesopark bol značne zanedbaný. Jednotlivé zastávky náučného chodníka oboznámia návštevníkov s históriou a slávou Sobraneckých kúpeľov, so životom v lese a s prácou lesníkov. Za návštevu stojí miniarborétum pri lesnej škôlke. Atrakciou je detský poľovnícky posed, ktorý slúži ako vyhliadková plošinka. V mokradi má svoje obydlie miestna kúpeľná príšerka Eliška. Stojany s informačnými tabuľami chodníka majú striešky upravené ako vtáčie búdky s vletovým otvorom zboku. Popri chodníku je označených 22 druhov drevín stĺpikmi so slovenským aj odborným názvom. Na konci chodníka je prameň liečivej minerálnej vody. Tu sa nachádza zóna určená deťom s ihriskom, altánkom, ohniskom a dreveným posedením.