Stanovisko spoločnosti LESY SR š. p. ku vyjadreniam strany SaS

Vzhľadom na opakovane prezentované dezinformácie účelovo a manipulatívne podsúvané širokej verejnosti zástupcami strany SaS ohľadom hospodárenia LESY SR a nakladania s vybranými poľovnými revírmi v správe LESY SR by sme radi uviedli niekoľko skutočností.

Hoci sa na dnešnej tlačovej konferencii pokúšali opozičné poslankyne spochybniť dosahovanú výšku priemerného speňaženia za na 1 ha pozemku v poľovných revíroch, opak je pravdou.

Priemerná cena v 1683 poľovných revíroch na výmere 3,8 mil. ha mimo správu LESY SR za posledné 3 roky (podľa údajov Národného lesníckeho centra) bola na úrovni od 0,81€ do 1,08€/ha/rok.

LESY SR nespochybniteľne dosiahli speňaženie na úrovni 9,8€/ha/rok (v roku 2018) a v roku 2019 je to na úrovni 11,3€/ha/rok, pričom LESY SR majú v správe cca 800 tisíc ha pozemkov  v poľovných revíroch.

Graf je prílohou tejto tlačovej správy.

LESY SR sa pri starostlivosti a hospodárení so zverenými poľovnými revírmi  riadia striktne len schválenou platnou legislatívou na území SR pre oblasť poľovníctva, najmä zákonom č. 274/2009 Z.z. v platnom znení.

Zároveň sa riadime a prihliadame aj na Koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike – národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri, materiál schválený Vládou SR uznesením č. 548 zo dňa 29.11.2017 .

Lesy SR vždy na valných zhromaždeniach vlastníkov poľovných pozemkov pokiaľ sú zvolané v zmysle zákona a nie sú pochybnosti o vlastníckej štruktúre zapísaných vlastníkov poľ. pozemkov hlasujú za najvyššiu ponúknutú cenu.

V minulosti sa stávalo, že poľovné revíre boli prenajímané za sumy, ktoré boli neskôr spochybnené. Súčasné vedenie štátneho podniku LESY SR pod vedením generálneho riaditeľa Mariana Staníka zaviedlo nový, transparentný spôsob – a to predajom odstrelu.

Predaj odstrelu sa realizuje transparentným spôsobom. Cena už nie je jediným rozhodujúcim kritériom. Dôležité tiež je, že úspešní uchádzači musia splniť aj iné podmienky – napr. elimináciu nelegálneho lovu, podporu práce s mládežou, počet poľovníkov z daného regiónu, návrhy na zlepšenie genofondu, zlepšenie starostlivosti  o zver apod.

Podrobnosti nájdete na https://www.lesy.sk/lesy/sluzby/polovnictvo/odpredaj-odstrelu/odpredaj-odstrelu.html

Nevýhodné prenájmy poľovných revírov boli realitou v minulosti. Prenajaté revíry, ktorým skončila zmluvná doba nájmu, sú ponúknuté záujemcom už iba novým spôsobom – odpredajom lovu. Podmienky predaja odstrelu, ako aj oznam o voľných revíroch je transparentne zverejnený na internetovej stránke podniku.

Hlavnou výhodou odpredaja odstrelu je výrazne vyššie efektivita oproti minulosti, čo je možné vidieť na grafe v prílohe.  Rozdiel je markantný najmä pri porovnaní speňaženia pozemkov poľovných revíroch súkromných vlastníkov – kde LESY SR dosahujú viac ako 10 násobný profit. Takto realizovaná forma odpredaja odstrelu prináša aj vysokú pridanú hodnotu pre rozvoj regiónu, kde sa konkrétny revír nachádza.

Súčasné vedenie LESY SR tak doteraz zrealizovala 35 poľovných revírov. Kým v minulosti na nich LESY SR získali 163.500€, novým spôsobom to je až 740.000€.

Podľa doterajších skúsenosti s novou formou odpredaja odstrelu môžeme konštatovať, že nami nastavené ceny sú na hornej akceptačnej hranici. Dôkazom toho je nízky počet žiadateľov, a top aj napriek tomu, že všetky relevantné informácie sú verejne prístupné.

 

Radi by sme sa vyjadrili ku konkrétnym poľovným revírom, ktorých názvy boli spomenuté na dnešnej tlačovej konferencii.

PR Višničky

Užívateľom tohto revíru sú LESY SR, v revíri je odpredaný odstrel v zmysle schválenej metodiky odpredaja odstrelu vo vybraných revíroch Lesov SR.

Uchádzačov o odpredaj odstrelu vyhodnotila odborná komisia menovaná generálnym riaditeľom LESY SR pozostávajúca aj z externých odborníkov v danej oblasti  v zmysle schválených postupov, víťazný uchádzač dosiahol v súčte  najvyšší počet bodov a splnil všetky náležitosti potrebné k podpisu zmluvy .

PR Remata

Výmera pozemkov v správe  LESY SR v tomto poľovnom revíri je 40,47%. Zástupca nášho podniku na valnom  zhromaždení vlastníkov hlasoval vždy za najvyššiu cenu, čoho dôkazom je aj notárska zápisnica zo dňa 12.03.2019.

Užívateľom poľovného revíru nie sú LESY SR, pretože právoplatná väčšina vlastníkov poľovných pozemkov postúpila užívanie inej poľovníckej organizácii.

PR Vyšehradné

Výmera pozemkov v správe LESY SR  je 56,84% , zástupca nášho podniku hlasoval za najvyššiu ponuku na Valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v zmysle zápisu z notárskej zápisnice zo dňa 14.2.2018 .

Užívateľom poľovného revíru nie sú LESY SR, pretože právoplatná väčšina vlastníkov poľovných pozemkov postúpila užívanie inej poľovníckej organizácii.

PR Háje

Výmera pozemkov v správe LESY SR v poľovnom revíri Háje je 55,52% z celkovej výmery pozemkov poľovného revíru.

Na valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v tomto poľovnom revíri LESY SR hlasovali za výšku náhrady za užívanie poľovných pozemkov 20€/ha /rok , ktorá bola valným zhromaždením právoplatne schválená platnou väčšinou .

Následne splnomocnení zástupcovia vlastníkov poľovných pozemkov zvolení valným zhromaždením vlastníkov poľovných pozemkov podpísali zmluvu s poľovníckou organizáciou, ktorou neboli LESY SR  a ktorej bolo rozhodujúcou väčšinou schválené právo užívania poľovného revíru . 

Pri vystavení a doručení faktúry za prenájom pozemkov poľovníckej organizácii zo strany LESY SR danému užívateľovi revíru došlo k zisteniu , že poľovnícka organizácia nie je ochotná zaplatiť štátnemu podniku LESY SR výšku náhrady za užívanie poľovných pozemkov v sume 20 €/ha/rok, tak ako sa uvádza v notárskej zápisnici z val. Zhromaždenia zo dňa 19.06.2017.

LESOM SR zaslala „Zmluvu o užívaní PR Háje“, v ktorej je definovaná ročná výška nájmu 0,95 Eur /Ha/Rok za lesnú pôdu a 0,50 €/ha/rok za ostatné plochy, poľnohospodársku pôdu a pole.

Lesy SR po týchto zisteniach spustili proces právnej analýzy a identifikovania možnosti podania žaloby na splnomocnených zástupcov vlastníkov poľovných pozemkov, ktorých zvolilo valné zhromaždenie k podpisu zmluvy s poľovníckou organizáciou, pretože  nerešpektovali uznesenie vlastníkov poľovných pozemkov zachytené v notárskej zápisnici zo dňa 19.06.2017 pod uznesením č. 4. vo výške 20 €/ha/rok.

Pokiaľ existujú nejaké pochybnosti, vyzývame na dôkladné vyšetrenie. V prípade dokázania viny vyvodíme zodpovednosť voči konkrétnym osobám.   

Tlačová správa (PDF, 401 kB)  

Graf - speňaženie revírov (PDF, 306 kB)