Oprava kúrenia hájenka Piesky - materiál

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadávania zákazky

31.1.2014 Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní, odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
zadá zákazku na „Oprava kúrenia hájenka Piesky“ – materiál, v predpokladanej hodnote 2084,- € bez DPH,
uchádzačovi PMMONT s.r.o., Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky, IČO: 45501467