Predajňa vína – prerábka rozvodov vody, kanalizácie

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadávania zákazky

18.2.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
zadá zákazku „Predajňa vína – prerábka rozvodov vody, kanalizácie“ v predpokladanej hodnote 1450,- € bez DPH
uchádzačovi: Jozef Dobiáš, Opatovecká 354/8, 951 97 Žitavany, IČO: 46335145