Zákazka na dopravu krmiva pre zver pre PR Kľak, Drastvica, Sklené Teplice, Zverník Rychňava

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dopravu krmiva pre zver pre PR Kľak, Drastvica, Sklené Teplice, Zverník Rychňava v hodnote 2 500,00 € bez DPH uchádzačovi CR- Net , s.r.o. Školská 1571 / 45 , 962 05 Hriňová,