Lesnícky deň na OZ Námestovo 2014

Dňa 17.6.2014 sa na OZ Námestovo, LS Paráč uskutočnil Lesnícky deň Pro Silva, organizovaný pri príležitosti 25.výročia hnutia Pro Silva v Európe a na Slovensku. Terénne ukážky prírode blízkeho obhospodarovania lesa boli pripravené v objektoch Pro SIlva Požehov a Paráč. Základnou témou bola postupná prebudova lesa vekových tried v smrečinách 5. a 6. lesného vegetačného stupňa, pestovanie trvalo viacetážového lesa pri rešpektovaní súčasného stavu lesných porastov. Témami jednotlivých zastávok v lese boli:
1. Výchova mladín a žrďkovín
2. Obnova dospelých kmeňovín lesa vekových tried
3. Prestavba (prebudova) dospievajúcich kmeňovín lesa vekových tried.
Lesníci na LS Paráč demonštrovali, že majú teoreticky veľmi dobre zvládnutú a prakticky už dlhodobejšie rozpracovanú problematiku zvyšovania ekologickej stability smrekových porastov cez ich postupnú prebudovu na trvalo viacetážovú štruktúru vo všetkých rastových fázach a sú tak lídrami v rámci celého Slovenska.
Na lesníckom dni sa zúčastnilo celkom 80 účastníkov z regiónu stredného a severného Slovenska, okrem zamestnancov LSR, š.p. tiež zástupcovia štátnej správy LH, neštátnych subjektov ako aj kolegovia lesníci z Poľskej republiky.

Exkurzného sprievodcu lesníckym dňom otvoríte kliknutím