Stretnutie k obnove kalamitných plôch v objekte Pro Silva OZ Revúca 2015

28. októbra 2015 sa v LESOCH SR, š. p., OZ Revúca uskutočnilo pracovné stretnutie k obnove plôch po veternej kalamite Žofia z mája minulého roku za účasti 70 zamestnancov OZ LESOV SR, š.p. z východného a stredného Slovenska. Prezentovaný bol stav porastov v objekte Pro Silva Hanová, dlhodobo obhospodarovanom prírode blízkymi postupmi ťažby jednotlivým výberom. Na ukážky boli vybrané porasty, ktoré boli obnovne rozpracované jednotlivým výberom, porasty zatiaľ neobnovované ako aj porasty, v ktorých sa k obnovným ťažbám pristúpilo na základe uplatnenia zmeny plánu z dôvodu predĺžiť obnovnú dobu, začať s jednotlivým výberom rubne zrelých stromov a iniciovať nástup prirodzenej obnovy. V porastoch po jednotlivej ťažbe sú k dispozícii tisíce jedincov prirodzeného zmladenia buka, javora, jaseňa, ktoré už svojou výškou miestami prekrývajú vývraty a ťažbové zvyšky, čím sa plocha javí akoby nedotknutá spracovaním kalamitnej hmoty. Tým z predpokladanej plochy holín (kalamita sa ešte spracúva) cca 400 ha bude potrebné umelú obnovu realizovať len na malej časti, čím vzniknú úspory v pestovateľskej činnosti rátajúce na stotisíce eur. Tento benefit sa môže stať tiež jedným zo stimulov na praktické uplatňovanie zásad a princípov Pro Silva.

 

Exkurzného sprievodcu zo stretnutia otvoríte kliknutím.
Prehľady o porastoch na exkurznej trase z PSL otvoríte kliknutím.
Mapu kalamitnej situácie otvoríte kliknutím, mapu s realizovaným jednotlivým výberom  otvoríte kliknutím.