Odborný seminár "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesov na Slovensku"

Odborný seminár na tému „Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesov na Slovensku“ sa konal 6. 4. 2011 vo Zvolene za účasti zástupcov štátnej správy - generálneho riaditeľa lesníckej sekcie MPRV SR a pracovníkov všetkých KLÚ, zástupcov TU Zvolen, Národného lesníckeho centra, Slovenskej lesníckej komory, Lesov SR zastúpených generálnym riaditeľom, odbornými riaditeľmi z GR, riaditeľmi a vedúcimi rozvojovo-technických úsekov zo všetkých odštepných závodov.
Cieľom seminára bolo:
- poukázať na význam, cesty, spôsoby, ekonomické výhody a smerovanie prírode blízkeho obhospodarovania (PBOL) na Slovensku,
- prediskutovať problematiku, možnosti praktického uplatňovania z pohľadu štátnej správy LH, HÚL, vyhotovovateľov PSL a obhospodarovateľov lesa,
- prijať opatrenia a odporúčania pre dotvorenie a optimalizovanie podmienok pre praktické uplatňovanie PBOL.
Plná sála si vypočula referáty prof. Sanigu, ktorý hovoril o potrebe zmeniť porasty na viacvrstvové štruktúrované lesy a Ing. Bruchánika, ktorý načrtol stratégiu PBOL pre LSR, š.p. Ing. Bavlšík z NLC prezentoval možnosti HÚL ako prispôsobiť plánovanie potrebám prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Ing. Tomaščík predniesol svoje skúsenosti s PBOL v ML Košice. Ďalšie dve odborné prezentácie mali pracovníci prevádzky. Ing. Dendys referoval o prebudove ako základnom prvku ekologicky stabilných smrekových porastov a referát Ing. Mikuša bol zameraný na PBOL a zvyšovanie ekonomickej efektívnosti listnatých porastov.
Všetky príspevky mali niekoľko spoločných myšlienok, ktorých základom bolo zvýšiť stabilitu porastov, udržať trvalosť a vyrovnanosť produkcie. Je potrebnézmeniť obhospodarovanie porastov najmä zo strany prevádzky, vytvoriť lepšie podmienky zo strany štátnej správy, NLC, vyhotovovateľov PSL.
Z referátov vyplynulo, že v tých subjektoch, kde sa zmenil prístup v obhospodarovaní lesa a myšlienky proklamované na tomto seminári sa už dlhodobo realizujú, vznikajú štruktúrované porasty, výrazne sa znížili náhodné ťažby a čo je podstatné - zlepšila sa ekonomika. Pozitívne hospodárske výsledky sú tu dosahované vysokým percentom prirodzeného zmladenia, jeho dlhodobým tienením, hodnotovým prírastkovým hospodárstvom a výchovnými zásahmi v úrovni. Podúrovňové zásahy neriešia zlepšenie kvality ani zvýšenie stability. Naopak, požadovanú etážovitosť lesa a štruktúru porastov ničia. Zhoršujú ekonomiku výrobou drahého dreva v nižších objemovostiach.
Vzhľadom k tomu, že PBOL má výrazne pozitívny dopad na ekonomiku lesných podnikov - či už okamžitú (zásahy v úrovni, prirodzené zmladenie...) alebo dlhodobú (zmena štruktúry, stabilita a vyrovnanosť produkcie...) je odôvodnený predpoklad, že postupne sa myšlienky vyslovené vo Zvolene stanú generálnou líniou všetkých tých lesných podnikov, ktorých cieľom je obhospodarovať lesy s optimálnym ekonomickým a ekologickým efektom.

Na seminári boli prijaté odporúčania, ktoré otvorítekliknutím.
Prezentácie zo seminára otvoríte kliknutím.