Odborný seminár k 25. výročiu Pro Silva v Európe a na Slovensku

PRO SILVA je významná európska lesnícka organizácia, ktorá zdôvodňuje, obhajuje, rozširuje myšlienky prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Vznikla v roku 1989 v Slovinsku. Lesné hospodárstvo, podľa zásad Pro Silva, je zamerané na získavanie a výmenu teoretických poznatkov a dlhodobých praktických skúseností lesníkov a majiteľov lesov o tomto progresívnom spôsobe pestovania lesa. Jej cieľom je objektívne potvrdiť, že prírode blízke pestovanie je stratégiou, ktorá optimalizuje zachovanie, ochranu, pestovné usmerňovanie lesných ekosystémov tak, aby boli trvalo a rentabilne schopné plniť produkčnú, environmentálnu i ochrannú funkciu. Pracuje na báze dobrovoľnej a aktívnej spolupráce predstaviteľov štátnych a neštátnych lesov a vedeckých inštitúcií. Modifikuje všeobecné zásady, princípy a odporúčania celoeurópskej organizácie na podmienky lesného hospodárstva na Slovensku.
Na akademickej pôde Technickej univerzity vo Zvolene sa 21.5. 2014 stretlo 118 účastníkov, ktorí si pripomenuli 25. výročie založenia organizácie Pro Silva. Cieľom odborného seminára bolo pripomenúť vplyv hnutia a výsledky praktickej realizácie na rozvoj prírode blízkeho obhospodarovania lesa v štátnych aj neštátnych lesoch. Prerokovať možnosti a perspektívy ďalšieho rozvoja z pohľadu nielen obhospodarovateľov lesa, ale aj všetkých dotknutých organizácií v rezorte lesného hospodárstva.
Seminár otvoril a viedol prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. Účastníkom sa prihovoril aj rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. Ocenil význam a dôležitosť hnutia a pripomenul prof. Ing. Štefana Korpeľa, DrSc., ako jedného z piatich zakladajúcich členov Pro Silva Európa. Záverečné slovo v úvodnom bloku predniesol výrobno-technický riaditeľ LSR, š.p. Ing. Jozef Spevár. Zhodnotil prírode blízke spôsoby obhospodarovania lesa v kontexte so súčasným stavom kalamitnej situácie vzniknutej v posledných dňoch na Slovensku.
Hlavný referát 25 rokov Pro Silva na Slovensku, praktické skúsenosti, rozvoj a vízie do budúcnosti predniesol predseda organizácie na Slovensku prof. Milan Saniga. Kriticky zhodnotil jednotlivé ciele hnutia snahy, realitu a vízie. Skonštatoval, že najväčším nositeľom myšlienky Pro Silva sú LESY SR, š.p. V rámci ich kompetencie je celkovo založených 231 objektov s rozlohou 53 294 ha. Mestské lesy majú založených 404 ha čo je z ich celkovej rozlohy len 0,8 %. TU Zvolen má vytvorených 4851 ha lesných porastov, ktoré majú štatút Pro Silva. S ďalším príspevkom vystúpil Ing. R. Bruchánik, PhD. Zhodnotil doterajší vývoj a smerovanie Pro Silva v podmienkach LESY SR, š.p. Ing. M. Machanský z NLC Zvolen hovoril o metodickom postupe na selekciu a zriaďovanie viac etážových porastov. Zástupcovia LESOV SR, š.p. Ing. D.Mikuš, Ing. P.Dendis a M.Kováč rozobrali praktické 25 ročné skúsenosti s obhospodarovaním lesa prírode blízkym spôsobom na OZ Prievidza, OZ Námestovo a OZ Prešov. Ing. T. Róth a Ing. E. Apfel informovali prítomných o skúsenostiach s projektmi Pro Silva v Mestských lesoch Košice a.s. a Mestských lesoch Banská Bystrica s.r.o.
Na záver prijali účastníci seminára jednomyseľne odporúčanie pre podporu praktickej realizácie prírode blízkeho obhospodarovania lesa.

Milan Longauer

Na seminári boli prijaté odporúčania, ktoré otvoríte kliknutím.
Prezentácie zo seminára otvoríte kliknutím.
Fotogalériu zo seminára otvoríte kliknutím.