Špecializovaný kurz k zavádzaniu prírode blízkeho obhospodarovanie lesa do lesníckej prevádzky v r. 2009-10

      Lesy SR, š. p. v spolupráci s NLC Zvolen pripravili pre pracovníkov lesníckej prevádzky odbornú vzdelávaciu aktivitu s názvom Prírode blízke obhospodarovanie lesa. Akcia je zabezpečovaná z finančných prostriedkov Európskej únie a preto náklady spojené s kurzom sú v plnom rozsahu financované Európskym spoločenstvom prostredníctvom zmluvy medzi NLC Zvolen a PPA Bratislava. Vzdelávacie aktivita sa organizuje ako špecializovaný 2-dňový kurz v teréne – v prostredí demonštračných objektov Pro Silva na OZ Prievidza (LS Duchonka), OZ Košice (LS Smolník) a OZ Čiierny Balog (LS Sihla a Krám). Časovo je akcia rozdelená na obdobie rokov 2009 a 2010, pričom v r. 2009 sa kurzy konajú v objekte Pro Silva na Duchonke a na Smolníku a v r. 2010 sa budú konať v objekte Pro Silva Sihla-Krám. Celkovo sa predpokladá uskutočniť 14 2-dňových sústredení pre cca 320 lesníkov. Cieľovou skupinou sú vedúci lesníckych obvodov, vedúci lesných správ, odborní lesní hospodári, hospodáriaci v lesných porastoch s predpokladom možnosti uplatnenia ich prírode blízkeho pestovania pôsobiaci v štátnom, ale aj neštátnom sektore.
      Dôvodmi pre realizáciu kurzu:
Prírode blízke hospodárenie v lesoch je jednou z ciest k trvalo udržateľnému využívaniu lesov. Cieľom pestovania lesa prírode blízkym spôsobom je dosiahnutie vhodnej druhovej, vekovej a priestorovej štruktúry lesných porastov a tým zabezpečenie požadovanej ekologickej stability a biologickej rozmanitosti ako predpokladu plnenia ekologických, sociálnych a produkčných funkcií lesov. Tento pozitívny efekt na stav lesov na Slovensku si uvedomujú i tvorcovia národného lesníckeho programu, v ktorom sa ako priorita č.1 uvádza „Podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch“. V rámcových cieľoch pre naplnenie tejto priority je daná úloha „Vytvorenie podmienok pre stanovenie prírode blízkeho a ekonomicky efektívneho pestovania lesov“. Praktické uplatňovanie tohto pestovateľského princípu je zatiaľ len sporadické a často je mylne nahrádzané uplatňovaním podrastového hospodárskeho spôsobu a zvyšovaním podielu prirodzenej obnovy. Podmienkou pre praktické uplatnenie je poskytnúť pracovníkom lesníckej prevádzky teoretické základy a praktické terénne ukážky prírode blízkeho hospodárenia v lese.
      Cieľom kurzu je, aby absolventi kurzu zabezpečovali permanentné obhospodarovanie časti svojich lesníckych obvodov v zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Budú odpočtovať vykonané práce, sledovať ich vplyv na vývoj lesa a na hospodárnosť a na základe toho vypracúvať vyhodnotenie ich účinnosti. Najreprezentatívnejšie objekty budú zriadené ako stále demonštračné objekty pre prezentáciu progresívnej lesníckej činnosti.
Aktívni absolventi kurzu vytvoria pracovnú skupinu odborníkov na prírode blízke obhospodarovanie lesa, schopných prezentovať a obhajovať svoju odbornú činnosť v rámci vlastných organizačných jednotiek, pri domácich a zahraničných stretnutiach odborníkov a tak rozširovať praktické uplatnenie metód, osvojených na kurze.
      Na špecializovaný kurz nadviaže samostatné individuálne spracovanie projektu podľa pokynov a informácií, získaných na kurze (cca 3-4 mesiace). Do tejto ďalšej formy kurzu sa budú môcť zapojiť všetci účastníci, ktorí vytvoria v rámci vlastných lesníckych obvodov objekty prírode blízkeho obhospodarovania lesa (objekty „Pro Silva“) a spracujú ich projektovú dokumentáciu (obsah projektov Pro Silva nájdete kliknutím).