Lesnícke dni 2011 - obhajoby projektov Pro Silva

V dňoch 16. júna 2011 na OZ Beňuš a 21. júna 2011 na OZ Námestovo sa uskutočnili obhajoby projektov Pro Silva. Spolu sa ich zúčastnila celá stovka lesníkov, pripravených priamo hospodáriť alebo manažovať hospodárenie v smrečinách so zámerom zabezpečiť predovšetkým ich vyššiu stabilitu voči pôsobeniu abiotických a biotických škodlivých činiteľov cez postupnú zmenu drevinovej skladby a prebudovu priestorovej štruktúry.

Podrobnejšie k uvedeným akciám sa dozviete tu.

Jednotlivé projekty objektov Pro Silva sú k nahliadnutiu kliknutím (v časti Praktická aplikácia – objekty Pro Silva v rámci LSR).