Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklotrasy

Európsky fond regionálneho rozvoja
Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

Názov projektu: Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklotrasy
Tytuł mikroprojektu: Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza polsko – słowackiego za pośrednictwem tras rowerowych


Pozvánka.pdf

 

PUBLICITA PROJEKTU (PDF)

LOGO PROJEKTU

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13082/157481#695

 https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/aktuality/2018/csm/otvorenie-cyklotrasy-driecnej.html

Cyklotrasa-leták-mapa

Vedúci partner / Partner wiodący:
Nadleśnictwo Rymanów, ul. Dworska 38, 38-480 Rymanów
http://www.rymanow.krosno.lasy.gov.pl/
Hlavný cezhraničný partner / Główny partner transgraniczny:
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
http://www.lesy.sk

Termín realizácie - Termin realizacji 05-2017 – 04-2018
Celková výška proj. - Całkowita wartość proj.138 752,07 €
Financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja72.07%
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Štátny rozpočet - Środki z budżetu państwa5%
Vlastný vklad - Wkład własny22.93%

OPIS MIKROPROJEKTU / POPIS MIKROPROJEKTU
Na území Nízkych Beskýd, ako na strane poľskej tak i slovenskej, sa cykloturistika teší veľkému záujmu. Karpaty, ako zemepisné územie, nepoznajú administratívne členenie a nachádzajú sa tak na poľskej ako aj na slovenskej strane. Realizácia cezhraničného projektu umožní predstavenie a využívanie krás prírody a kultúry po oboch stranách hranice, o to viac, že tieto terény kedysi tvorili jeden historický celok. Doplnenie siete cyklotrás o cezhraničnú trasu a vybudovanú infraštruktúru v danom regióne umožní vzájomné prepojenie oboch krajín pre cykloturistov a umožní usmernený pohyb cyklo-návštevníkov cez terény kultúrneho a prírodného dedičstva tak, aby nedošlo k narušeniu najmä vzácnych prírodných biotopov, no zároveň došlo k poukázaniu a usmerneniu turistov na lokality a miesta významné z pohľadu prírodného i kultúrneho dedičstva prihraničného regiónu. Zriadené cyklotrasy a ich infraštruktúra taktiež zaistia bezpečný a pokojný pobyt turistov. Prihraničný región v miestach realizácie projektu vykazuje taktiež vysoký stupeň nezamestnanosti, čo vyplýva z nedostatočnej ponuky regiónu pre prilákanie návštevníkov či už na jedno príp. niekoľkodňové pobyty. Realizácia projektu zvýšením počtu návštevníkov vytvorí možnosti pre obyvateľov na poskytovanie a prevádzkovanie agroturistických služieb, čím sa zvýši hodnota regiónov z pohľadu turistického i ekonomického. Cezhraničné prepojenie cyklotrasy umožní vzájomné spoznávanie kultúr (zmenšenie jazykovej bariéry, nadviazanie kontaktov), čo vytvorí podmienky pre ďalší turistický prípadne ekonomický rozvoj daných prihraničných regiónov. Inovatívnym prvkom projektu cyklotrasy je ako samotné cezhraničné prepojenie trasy, tak i využitie cykloturistiky na spoznávanie kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu Nízkych Beskýd. Navrhnutá je aj spoločná infraštruktúra z prírodných materiálov (drevo a kameň) poukazujúca na kultúrnu podobnosť oboch štátov. V rámci predstavenia prírodného bohatstva oboch krajín v oblasti Nízkych Beskýd je inovatívnym prvkom aj predstavenie histórie a súčasnosti lesníctva ako činnosti spätej so spoločnou históriou a kultúrnym dedičstvom oboch krajín. Vnímanie odbornej lesníckej činnosti verejnosťou, ktorá je založená na stáročnej tradícií, a vďaka ktorej môžeme poukazovať na jedinečnú prírodnú hodnotu územia oboch krajín, je v každej krajine vnímaná rôzne. A práve taktiež propagácia prírodného dedičstva a lesníctva bude mať za následok zlepšenie vnímania lesníctva ako historického a odborného dedičstva.

Na obszarze Beskidu Niskiego, tak ze strony polskiej jak i słowackiej, turystyka rowerowa cieszy się wielką popularnością. Karpaty, jako obszar geograficzny nie znają podziału administracyjnego- leżą po polskiej i słowackiej stronie. Realizacja projektu transgranicznego umożliwi przedstawienie i wykorzystanie walorów przyrody i kultury z obu stron granicy, tym bardziej , że kiedyś tereny te tworzyły jedną historczną całość. Dopełnienie sieci tras rowerowych o trasę transgraniczną i wybudowaną infrastrukturę umożliwi wzajemne połączenie obu państw oraz skanalizowanie ruchu turystów przez tereny dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w taki sposób, aby nie dochodziło do naruszania rzadkich siedlisk a równocześnie aby ruch nakierowany był do miejsc najcenniejszych. Wybudowane trasy rowerowe wraz z infrastrukturą zapewnią także bezpieczny i spokojny pobyt turystów. Region przygraniczny w miejscach realizacji projektu wykazuje także wsoki stopień bezrobocia, ktory spowodowany jest m. in. niewystarczającą ofertą regionu zachecajacą turystów do jedno– lub kilkudniowych pobytów. Realizacja projektu przyczyni sie do zwiększenia liczby przyjezdnych turystów i tym samym zwiększą się możliwości świadczenia lub oferowania usług agroturystycznych przez mieszkańców. Wpłynie to na podniesienie wartości regionu nie tylko z turystycznej ale i gospodarczej strony. Transgraniczne połączenie trasy rowerowej umożliwi wzajemne poznawanie kultur (zmniejszenie bariery językowej, nawiązanie kontaktów), co wytworzy warunki dla dalszego rozwoju gospodarczego i turystycznego danych regionów przygranicznych. Innowacyjnym elementem projektu jest samo transgraniczne połączenie państw trasą rowerową, jak i wykorzystanie turystyki rowerowej dla zapoznania się z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu Beskidu Niskiego. Zaprojektowano także wspólną infrastrukturę z materiałów naturalnych (drzewo i kamień) co ma podkreślić podobieństwo kulturowe obydwu regionów. W ramach przedstawienia bogactwa przyrodniczego obu państw w obszarze Beskidu innowacyjnym elementem jest przedstawienie leśnictwa jako działalności związanej ze wspólną historią i dziedzictwem kulturowym obydwu państw. Postrzeganie przez ogół społeczeństwa działalności leśników, która opiera się na blisko stuletniej tradycji i dzięki której możemy wykazywać unikatową wartość przyrodniczą obszarów obu państw, jest w każdym państwie inne. W wyniku promocji dziedzictwa przyrodniczego poprawi się sposób odbierania leśnictwa jako profesjonalnego działania na rzecz ochrony przyrody.

Hlavný cieľ mikroprojektu / Cel ogólny mikroprojektu
Cieľom projektu je nasmerovanie cykloturistiky na významné miesta z pohľadu prírodného a kultúrneho dedičstva v cezhraničnom regióne prostredníctvom realizácie projektu cezhraničnej cyklotrasy v dĺžke 203 km, z čoho bude 150 km na poľskej a 53 km na slovenskej strane. V rámci cyklotrasy je navrhnutá malá infraštruktúra v podobe prístreškov a stojanov na bicykle. Na strategických miestach budú umiestnené informačné tabule s mapou, na ktorých bude vytýčená trasa a informácie nápomocné pre cykloturistov a taktiež informácie o okolitom prírodnom a kultúrnom dedičstve. Na strane poľskej budú zahŕňať informácie o miestach ako sú: Obszar Chronionego Krajobrazu Beskid Niski, Jasliski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 „Beskid Niski“, „Ostoja Jaśliska“, rezerwaty przyrody „Bukowica“, „Źródliska Jasiołki“, „Kamień nada Jaśliskami“ taktiež pozostatky po vysídlených dedinách a kaplnky. Na slovenskej strane to budú o: CHKO Východné karpaty, Vtáčie územie Laborecká vrchovina, objekt Natura 2000 – SKUEV48- Dukla, NPR – Mokré lúky Čertižné, Čertov kameň Krásny Brod, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, drevený kostol Habura, hrob Adolfa Dobrianskeho, zvernica Habura, Monastýr Krásny Brod, nimiskanzen Medzilaborce, vojenský cintorín z 1. svetovej vojny, drevená architektúra v Driečnej. Usmernenie pohybu cykloturistov cez vhodné terény a vybudovaná infraštruktúra zabezpečí ich bezpečný a pokojný pobyt a v neposlednom rade taktiež nenarušenie vzácnych a významných biotopov.
Realizácia cezhraničnej cyklotrasy povedie k zvýšeniu počtu návštevníkov cezhraničného regiónu, čím budú vytvorené podmienky pre rast služieb v podobe ponuky agroturistických služieb, keďže prihraničný región v miestach realizácie projektu vykazuje vysoký stupeň nezamestnanosti. Ponuka služieb bude zahŕňať najmä služby pre cykloturistiku: výjazdy na bicykloch so sprievodcami, dopravu cykloturistov s bicyklami k východiskovým miestam cyklotrasy, ubytovacie služby pre viacdennú cykloturistiku.

Celem projektu jest nakierowanie turystyki rowerowej w miejsca atrakcyjne pod względem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w regionie transgranicznym, poprzez zaplanowaną do powstania w ramach projektu transgraniczną trasę rowerową liczącą około 203 km, z czego około 150 km będzie po polskiej, a 53 km po słowackiej stronie. W ramach tras rowerowych zostanie zaprojektowana mała infrastruktura w formie wiat i stojaków na rowery. W strategicznych miejscach zostaną umieszczone tablice informacyjne z mapą trasy oraz informacjami o miejscach takich jak: Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, Jaśliski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 „Beskid Niski“, obszar Natura 2000 „Ostoja Jaśliska“, rezerwaty przyrody „Bukowica“, „Źródliska Jasiołki“, „Kamień nad Jaśliskami“ oraz pozostałości po wysiedlonych wioskach czy przydrożne kapliczki. Po stronie słowackiej będa to: OCHK Wschodnie Karpaty, Ptasie obszary Wżna Laborecka, obiekt Natura 2000 – SKUEV48-Dukla, NRP – Mokre Čertižné, Czarci Kamień Krásny Brod, Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy Warhola, drewniany kościół Habura, grób Adolfa Dobrianskeho, obora Habura, Monastyr Krásny Brod, miniskansen Medzilaborce, Cmentarz wojskowy z 1 wojny światowej, architektura drewniana w Driečnej. Poprowadzenie ruchu turystycznego przez odpowiednio dobrane trasy uzupełnione wybudowaną infrastrukturą zapewnią turystom bezpieczny i spokojny pobyt, a dodatkowo, co równie ważne, nie naruszone zostaną rzadkie i chronione siedliska i stanowiska roślin.
Ponieważ region przygraniczny w miejscach realizacji projektu wykazuje wysoki stopień bezrobocia projekt zakłada, że transgraniczna trasa rowerowa wpłynie na zwiększenie ilości odwiedzających region transgraniczny, co z kolei przełoży się na wzbogacenie oferty usług agroturystycznych. Oferta usług będzie zawierać przede wszystkim: rajdy rowerowe z przewodnikiem, przewóz turystów z rowerami do miejsc wyjściowych trasy rowerowej, zakwaterowanie dla wielodniowej turystyki.

Špecifické ciele mikroprojektu / Cele szczegółowe mikroprojektu
Špecifickým cieľom 1 je propagácia projektu (slávnostné otvorenie cyklotrasy s cyklo-prechodom trasy cez hraničný úsek a úvodná konferencia). Propagácia projektu prostredníctvom uvedených aktivít umožní na jednej strane prilákanie návštevníkov z kategórie nie len cykloturistov a na strane druhej budú prezentované taktiež možnosti a príležitosti pre obyvateľov regiónu na rozšírenie ponuky služieb pre návštevníkov vzťahujúcich sa k cykloturistike. Týmto spôsobom budú propagačné aktivity využité cielene pre obe cieľové skupiny a ich výstupy budú priamo podporovať hlavný cieľ projektu a využívanie cezhraničnej cyklotrasy zameranej na propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva dlhodobo aj po dobe udržateľnosti projektu.
Špecifickým cieľom 2 je cezhraničné prepojenie regiónov Nízkych Beskýd, ako jeden z inovatívnych prvkov projektu, umožní taktiež vzájomné spoznávanie kultúr oboch krajín a nadviazanie cezhraničných kontaktov medzi obyvateľmi i návštevníkmi tohto územia. Rozšírením a skvalitnením ponuky voľnočasových aktivít a služieb v cezhraničnom regióne sa zvýši hodnota regiónov z pohľadu turistického i ekonomického, čo prispeje k zvýšeniu úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.
Špecifickým cieľom projektu 3 je taktiež ako jeden z inovatívnych prvkov projektu predstavenie lesníctva najmä prostredníctvom lesníckeho úseku cyklotrasy, ktorý bude partnermi spoločne pripravený. Cieľom predstavenie lesníctva je pochopenie lesníctva ako činnosti historického a odborného dedičstva, vďaka ktorému môžeme aj dnes poukazovať na jedinečnú prírodnú hodnotu územia oboch krajín.

Celem szczegółowym 1 jest promocja projektu (uroczyste otwarcie trasy rowerowej z przejazdem na rowerach przez odcinek graniczny oraz konferencja otwierająca). Promocja projektu za pośrednictwem określonych działań umożliwi z jednej strony przyciągniecie turystów rowerowych, z drugiej strony mieszkańcom regionu zaprezentowane zostaną możliwości w zakresie rozszerzenia ofert usług turystycznych. W ten sposób działania promocyjne ukierunkowane zostaną na obydwie grupy docelowe, a ich rezultaty będą bezpośrednio wspierać główny cel projektu jakim jest wykorzystanie trasy rowerowej ukierunkowanej na długotrwałą promocję dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego także w okresie utrzymania trwałości projektu.
Szczegółowym celem 2 jest transgraniczne połączenie regionów Beskidu Niskiego, co umożliwi wzajemne zapoznanie się z kulturą obydwu państw i nawiązanie trangranicznych kontaktów między obywatelami i gośćmi tego obszaru. Poprzez rozszerzenie oferty i podwyższenie jakości usług turystycznych w obszarze transgranicznym zwiększy się wartość regionów od strony turystycznej i gospodarczej. To z kolei przyczyni się do wzrostu poziomu trwałego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców regionu.
Szczegółowym celem 3, będącym jednym z innowacyjnych elementów programu, będzie przedstawienie leśnego odcinka trasy rowerowej, który zostanie wspólnie przygotowany przez partnerów projektu. Prezentacja działań wielu pokoleń leśników pozwoli przybliżyć wiedzę na temat wkładu w ochronę dziedzictwa przyrodniczego regionu pogranicza, dzięki czemu teren ten wykazuje się dziś wielką przyrodniczą wartością na obszarze obydwu państw.