spoločné napomáhanie prirodzeným lesom

Obrázok Logo SK HU

Program Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014 -2020

Identifikačné číslo projektu: SKHU/1601/1.1/010

Akronym projektu: SK-HU FOR FORESTS II.

Oficiálny názov projektu: Helping natural forests together

Slovenský názov projektu: Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom

Názov vedúceho prijímateľa: IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Ipeľské lesy, akciová spoločnosť)

Názov cezhraničného prijímateľa: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 

Celkový schválený rozpočet: 778 106,52 €

ERDF - 661 390,54 € (85 % rozpočtu – Európsky fond regionálneho rozvoja)

Rozpočet Ipoly Erdő Zrt.: 411 324,20 €

Rozpočet LESY SR, š. p.: 366 782,32 €

Trvanie projektu: 01. 01. 2018 - 30. 09. 2020

Aktivity projektu

Úvodná tlačová konferencia

ŠTUDIJNÁ CESTA O prírodných a prírode blízkych lesoch

Záverečná konferencia

Zdôvodnenie a hlavný cieľ projektu:

Projekt „Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“ (SKHU FOR FORESTS II) je pokračovaním úspešného cezhraničného projektu HU-SK FOR FORESTS. Tento projekt poskytne priestor pre posilnenie vzájomnej spolupráce medzi slovenskými a maďarskými lesníkmi v pohraničnej oblasti. Rovnako spája regionálne iniciatívy partnerov v záujme rozvoja lesného hospodárstva a vidieka.

V pôvodnom zložení lesa na území Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny sa výrazne zmenšilo zastúpenie hlavných listnatých drevín (buk, dub). Vysoké stavy raticovej zveri ktoré tu nachádzajú ideálne životné podmienky, spôsobujú sústavné poškodzovanie mladých lesných porastov obhryzom a odhryzom. Na niektorých miestach sú nárasty duba a buka poškodené do takej miery, že začali byť prerastané hrabom, agátom, jaseňom. Avšak potenciál na obnovu pôvodných lesných porastov tu je, pretože v predmetnom území sa nachádza kvalitný ekotyp duba a buka.

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie atraktivity prihraničného prírodného územia so zvýšením návštevnosti cez obnovu prírodných hodnôt. To  sa dosiahne trvalo udržateľným obhospodarovaním lesov cestou stabilizácie ohrozených rovnovekých homogénnych porastov a ich premenou na porasty heterogénne zložené z viacerých pôvodných druhov drevín tak, aby spĺňali všetky funkcie lesov pre rôzne cieľové skupiny.

V rámci naplánovaných opatrení sa na štyroch lesných správach v Štiavnických vrchoch a na Krupinskej planine vykoná vyžínanie na ploche 109,32 hektárov, čím sa ochráni približne 776 600 ks mladých stromov, na ploche 189,95 ha sa ochráni 950 000 ks jedincov repelentami proti zveri, pletivové oplôtky sa vybudujú v dĺžke 12 475 m o ochráni sa tým výmera 32,84 ha mladých lesných porastov. Drevené oplôtky sa postavia v dĺžke 12 890 m na výmere 52,40 ha. Staré a už nepotrebné oplôtky sa v dĺžke 28 200 m odstránia a zlikvidujú na výmere 67,79 ha. Vyseká sa 362 300 ks krov na výmere 126,67 ha. Odstráni sa 1 087 400 ks plevelných a nežiadúcich drevín na výmere 306,08 ha. Týmto sa zlepší zdravotný stav ekologicky stabilných a biologicky diverzifikovaných lesných ekosystémov, ako základný predpoklad trvalo udržateľného hospodárenia. Súčasťou projektu je aj obnova lesníckeho náučného chodníka Počúvadlo – lokalita Lipová. Cieľom rekonštrukcie lesníckeho náučného chodníka je informovať návštevníkov v danej lokalite a zvýšiť počet zaujímavostí,  množstvo ponúkaných programov. Taktiež vytvára podmienky pre voľnočasové aktivity návštevníkov atraktívneho územia s prirodzenými lesmi.

Na maďarskej strane, v lesoch obhospodarovaných IPOLY ERDŐ Zrt., sa zasa rozšírili invazívne druhy (agát, pajaseň, pohánkovec japonský) v takej miere, že pôvodné druhy drevín a nimi tvorené spoločenstvá sa nedokážu sami obnovovať prirodzenou cestou. Okrem toho pre zvýšenie návštevnosti prihraničného regiónu vznikne detské ihrisko v oblasti Romhány.

Výsledkom celého projektu bude ochrana a obnova biotopov, revitalizácia súčasného stavu vymedzených území, vytváranie pôvodných spoločenstiev, ich zachovanie, zabezpečenie podmienok na reprodukciu  pôvodných druhov drevín na ploche viac ako 1 000 ha. Podobne v rámci projektu vznikne 3,8 km (2,3 + 1,5 km) dlhá „zelená cesta“. Vzájomnou propagáciou sa na dotknutom území zvýši návštevnosť (ročne o 3.000 osôb). LESY SR, š. p. a IPOLY ERDŐ Zrt. ako partneri prostredníctvom projektu zachovajú a spropagujú prírodné hodnoty pohraničného územia pre tu žijúcich obyvateľov a návštevníkov. ROZPOČET PROJEKTU:

Celkový rozpočet projektu predstavuje 778 106,52 EUR, z čoho 661 390,54 EUR pozostáva zo zdrojov ERDF. Rozpočet podniku LESY Slovenskej republiky, š. p. predstavuje 366 782,32 EUR a z toho 36 678,24 EUR budú vlastné zdroje prijímateľa.


Popis prijímateľa:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik  bol zriadený  Ministerstvom pôdohospodárstva  a rozvoja  vidieka SR.  Je  štátnym podnikom  na uspokojovanie  verejnoprospešných záujmov, ktorého hlavnou úlohou je  spravovanie  lesného a iného  majetku  vo vlastníctve Slovenskej republiky. Štátny podnik obhospodaruje takmer 45% lesov Slovenska. Realizuje vyvážené plnenie všetkých funkcií lesov pomocou trvalo udržateľného obhospodarovania. Medzinárodným uznaním takéhoto hospodárenia a prístupu je skutočnosť, že v súčasnosti je celá výmera lesných porastov obhospodarovaných podnikom LESY SR, š. p. certifikovaná podľa schémy  PEFC alebo FSC. LESY SR, š. p. tak získali skutočne dôveryhodné doklady o kvalite práce lesníkov, ktorou je zabezpečené napĺňanie celospoločensky významných funkcií lesov

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.lesy.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„OBSAH TOHTO OZNÁMENIA NEREPREZENTUJE OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE“.
www.skhu.eu

 

Tlačová správa_sk (PDF, 619 kB)

Tlačová správa_hu (PDF, 715 kB)

Tlačová správa_en (PDF, 718 kB)

 

Objednávky

Faktúry