Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

SOCIÁLNO PREVÁDZKOVÁ BUDOVA – MESD Rohožník